Biuletyn Klubu Marynistów,  rok 1976, numer 28(28)

Spis treści4
Szmoń Stanisław Regionalna Wystawa Filatelistyczna Ziem Nadbałtyckich „Gdynia 50”5-13
Sękowski Aleksander O znaczkach pocztowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej14-25
Sękowski Aleksander Poczta marynarki wojennej USA na wyspie Guam26-32
Nowości pocztowe33-35
Rozmaitości marynistyczne36-39
Jakucewicz Stefan Jeszcze raz „Potiomkin” !36-38
Z okazji „Dnia Morza”38-39
Rusiniak Witold Z życia Okręgu Gdańskiego PZF40-41
W. B. Komunikaty42-43
Redakcja Sprostowania44

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.