Na początku stycznia 2019 roku rozpoczęliśmy serię artykułów na temat klasycznych polskich uniwersytetów w filatelistyce. Wspólnie odbyliśmy wycieczkę w czasie i przestrzeni, od ufundowania przez króla Kazimierza Wielkiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1364 roku, do czasów współczesnych, przez Kraków, Wilno, Zamość, Lwów, Warszawę, Poznań, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław, Katowice i Gdańsk.

Dzisiejszy, dwudziesty odcinek kończy naszą podróż czterema ostatnimi uniwersytetami: w Szczecinie, Rzeszowie, Bydgoszczy i Olsztynie. Mam nadzieję, że dostarczyłem czytelnikom miłej lektury na temat historii polskiej nauki i zachęciłem do zainteresowania filatelistyką, jako źródłem informacji historycznych. Dziękuję za e-maile i dodatkowe informacje, może będzie okazja wykorzystać je przy kolejnych publikacjach.

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński został powołany ustawą sejmową w lipcu 1984 roku, na bazie Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Obecnie jest to największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim [116].

Rys. 271. Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego [117]

Z okazji inauguracji pierwszego roku akademickiego Urząd Pocztowy Szczecin 1 stosował 30 września 1985 roku datownik okolicznościowy. W datowniku umieszczono kaganek oświaty i ukoronowaną głowę gryfa z herbu Szczecina.

Rys. 272. Datownik okolicznościowy inauguracji pierwszego roku akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego (zbiory autora)

23 kwietnia 1993 roku Urząd Pocztowy Szczecin 2 stosował datownik okolicznościowy Pierwsi magistrowie Ekonomiki Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. U góry datownika ukoronowana głowa gryfa, u dołu trąbka pocztowa.

Rys. 273. Datownik okolicznościowy pierwszych absolwentów Ekonomiki Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego (zbiory autora)

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski został powołany ustawą sejmową w 2001 roku. Bazą uczelni była działająca od 1963 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, rzeszowska filia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydział Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie [118].

20 lutego 2006 roku Urząd Pocztowy Rzeszów 1 stosował datownik okolicznościowy z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa przez papieża Jana Pawła II. Na datowniku wizerunek Jana Pawła II trzymającego kontur świata i tekst: TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO [119].

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Geneza bydgoskiej uczelni sięga działającej w latach 1969-1974 Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, w latach 1974-2000 jako Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W 2000 roku uczelnia otrzymała nazwę Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, a w 2005 roku Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego [120].
3 października 1994 roku Urząd Pocztowy Bydgoszcz 1 stosował datownik okolicznościowy 25-lecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Na datowniku umieszczono logo z murem z trzema basztami z herbu Bydgoszczy i stylizowane litery WSP.

Rys. 274. Datownik okolicznościowy 25-lecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (zbiory autora)

5 października 2005 roku Urząd Pocztowy Bydgoszcz 1 stosował datownik okolicznościowy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Pierwsza Inauguracja Roku Akademickiego [121].
W 2012 roku do obiega weszła kartka pocztowa z serii Arboreta i Ogrody Botaniczne w Polsce: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Numer katalogowy Cp 1621, nominał 1,55 zł. Na znaku opłaty przedstawiono zegar słoneczny, na części ilustracyjnej miejsca i rośliny z ogrodu botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, autorem fotografii jest B. Wilbrandt. Autorem projektu kartki jest Agata Tobolczyk. Nakład 38.000 sztuk.

Rys. 275. Karta pocztowa Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (zbiory autora)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie został powołany w 1999 roku z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego [122].

Rys. 276. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [122]

Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie została utworzona w 1950 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie. W 1972 roku Szkoła została przemianowana na Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, a w 1989 roku otrzymała imię Michała Oczapowskiego [123].

Michał Oczapowski (1788-1854) był agronomem, profesorem Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, teoretykiem rolnictwa [124].

W 1962 roku Poczta Polska wyemitowała serię znaczków Polskie Ziemie Północne. Wśród nich na znaczku o numerze katalogowym 1176 i nominale 2,50 zł przedstawiono fragment laboratorium w Wyższej Szkoły Rolniczej w Krotowie pod Olsztynem. Autorem projektu jest Cz. Kaczmarczyk, rytował J. Miller. Nakład 929.600 sztuk. Emisji znaczków towarzyszyły koperty pierwszego dnia obiegu [125].

Rys. 277. Znaczek z laboratorium w Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (zbiory autora)

Rys. 278. Koperta FDC ze znaczkiem z laboratorium w Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (zbiory autora)

1 października 1970 roku Urząd Pocztowy Olsztyn 5 stosował stempel okolicznościowy z okazji 20-lecia Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

Rys. 279. Datownik okolicznościowy 20-lecia Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie [60]

Literatura

[60] Myślicki A.: Katalog polskich stempli okolicznościowych, zeszyt 9, 1970-1971.
[116] Uniwersytet Szczeciński. Historia, https://usz.edu.pl/historia-uczelni/, data dostępu 7.03.2020
[117] Wikipedia. Uniwersytet Szczeciński, https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Szczeci%C5%84ski, data dostępu 7.03.2020
[118] Uniwersytet Rzeszowski. Historia Uniwersytetu, http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/uczelnia/historia, data dostępu 7.03.2020
[119] Rejestr stempli pocztowych stosowanych przez Pocztę Polską z tematu Jan Paweł II. 2006 rok, http://filatelistyka.dynow.pl/rejestr_stempli_o_tem_jan_pawel_ii_pdf/rejestr_stempl_o_tem_jan_pawel_ii_2006.pdf, data dostępu 7.03.2020
[120] Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia, data dostępu 7.03.2020
[121] Biuletyn Filatelistyczny, 30 września 2005 roku, https://www.kzp.pl/biuletyn/20050930.pdf, data dostępu 7.03.2020
[122] Wikipedia. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.