1. Nazwa, siedziba i cel działalności
1.1. Internetowe Koło Filatelistów PZF zwane dalej i-KF skupia wszystkich miłośników filatelistyki, którzy chcą realizować swoje zainteresowania filatelistyczne wykorzystując Internet, jako podstawowe narzędzie do komunikowania się z innymi kolekcjonerami, mają na celu propagowanie filatelistyki poprzez Internet, a także uważają Internet za doskonałe medium służące integracji filatelistów różnych pokoleń oraz mieszkających w Polsce i poza jej granicami.
1.2. Siedzibą władz i-KF jest Okręg Pomorski PZF z siedzibą w Gdańsku.

2. Członkowie i-KF
2.1. Członkiem i-KF może zostać każda osoba dorosła, także obecny członek PZF po wypełnieniu deklaracji o zmianie koła (na zasadzie przeniesienia) na rzecz i-KF, a także ten, kto wypełniając deklarację członkowską PZF wskaże i-KF jako swoje koło macierzyste. Wzory odpowiednich dokumentów oraz instrukcje postępowania dostępne są na stronie domowej i-KF w zakładce „Deklaracja”, www.i-kf.pl/deklaracja-i-kf.
2.2. Jednocześnie ze względu na specyfikę i-KF dopuszcza się możliwość złożenia deklaracji przystąpienia do koła w formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego formularza deklaracji członkowskiej dostępnego pod wyżej wskazanym adresem www.
2.3. Członkowie i-KFu wnoszą składki członkowskie w terminach i w wysokości określonych przez ZG PZF.
2.4. Członkowie i-KF mogą być zrzeszeni w klubach zainteresowań działających przy innych Okręgach PZF oraz związkach filatelistycznych innych niż PZF.

3. Prawa i obowiązki członków i-KF
3.1. Każdy Członek i-KF jest pełnoprawnym członkiem Polskiego Związku Filatelistów i posiada te same prawa i obowiązki, jakie dotyczą wszystkich członków PZF, a wynikające z Art. 14 Statutu PZF.

4. Władze i-KF
4.1. i-KF podlega bezpośrednio Zarządowi Okręgu Pomorskiego PZF.
4.2. Pracami i-Koła kieruje 4 osobowy Zarząd i-KF w składzie: prezes zarządu, wiceprezes, skarbnik, sekretarz.
4.3. Prezes Zarządu i-KF jest wybierany zwykłą większością głosów spośród wszystkich członków i-KF w jawnym głosowaniu internetowym. Prawo zgłaszania kandydata na prezesa zarządu i-KF ma prawo każdy członek i-KF.
4.4. Następnie wybieranych jest zwykłą większością głosów 3 pozostałych członków Zarządu i-KF w jawnym głosowaniu internetowym. W pierwszej kolejności kandydatów do Zarządu i-KF ma prawo zgłosić wybrany Prezes i-KF, a w następnej kolejności kandydatów do Zarządu i-KF mogą zgłaszać pozostali członkowie i-KF. W ten sposób wybrany Zarząd i-KF na swoim pierwszym posiedzeniu konstytuuje się wybierając spośród siebie: wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.
4.5. Prezes Zarządu i-KF przy pomocy pozostałych członków Zarządu organizuje prace Koła i jest jego przedstawicielem wobec władz zwierzchnich. W szczególnych wypadkach Prezes może zlecić przedstawicielstwo innemu członkowi Zarządu.
4.6. Gdy liczba członków i-KF osiągnie 20, zacznie funkcjonować w i-KF 2-osobowa Komisja Rewizyjna, która wybierana jest w sposób analogiczny jak Zarząd Koła.

5. Funkcjonowanie i-KF
5.1. i-KF działa zgodnie z rocznym planem pracy przygotowanym przez Zarząd i-KF i zatwierdzonym przez Walne Zebranie Sprawozdawcze.
5.2. i-KF posługuje się własnym logiem oraz prowadzi własną stronę internetową i-KF pod adresem www.i-kf.pl, do której ma dostęp każdy członek PZF poprzez stosowny banner zamieszczony na stronie internetowej Zarządu Głównego PZF.
5.3. i-KF może tworzyć Klub Sympatyków i-Koła, którego członkiem może zostać, po złożeniu stosownej deklaracji, każda osoba nie będąca członkiem i-Koła, która zadeklaruje gotowość przestrzegania niniejszego Regulaminu i obowiązującego planu pracy i-KF.
5.4. i-KF może, w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych, pozyskiwać sponsorów oraz współdziałać z innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
5.5. Podstawowym środkiem komunikacji w i-KF, zarówno między członkami koła, jak i miedzy członkami koła a jego organami, jest korespondencja elektroniczna realizowana za pośrednictwem sieci Internet. Z tego względu każdy członek i-KF-u jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania zarządu koła o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej wysyłając na adres Koła i.kolo.pzf@gmail.com stosowną informację.
5.6. Wszelkie decyzje, uchwały bądź inne akty stosowania prawa, dotyczące członkostwa w i-KF uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały wysłane na adres poczty elektronicznej członka koła podany w deklaracji o przystąpieniu.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Okręgu Pomorskiego PZF uchwałą nr 1/X/2018 z dnia 22.10.2018 r.

Regulamin Internetowego Koła Filatelistów w brzmieniu z dnia 22.10.2018 r. (aktualny)
Regulamin Internetowego Koła Filatelistów w brzmieniu z dnia 24.10.2016 r.
Regulamin Internetowego Koła Filatelistów w brzmieniu z dnia 28.10.2013 r.
Regulamin Internetowego Koła Filatelistów w brzmieniu z dnia 28.01.2013 r.