INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych, wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”), Internetowe Koło Filatelistów działające przy POLSKIM ZWIĄZKU FILATELISTÓW, OKRĘG POMORSKI z siedzibą w Gdańsku (80-873) przy ulicy Straganiarskiej 28/30, e-mail: pzfokregpomorski@wp.pl, jako „Administrator” informuje niniejszym:

1. Tożsamość́ i dane kontaktowe Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW, OKRĘG POMORSKI z siedzibą w Gdańsku (80-873) przy ulicy Straganiarskiej 28/30, e-mail: pzfokregpomorski@wp.pl

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach administracyjnych oraz informacyjnych, związanych z działalnością organizacyjną PZF oraz propagowaniem filatelistyki, w tym porozumiewaniem się z Państwem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W szczególności należą do nich dane
A. z deklaracji członkowskiej (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres pocztowy do korespondencji, adres poczty e-mail, nr telefonu, data wstąpienia do PZF, data wstąpienia do i-KF), dane powstałe w wyniku przetwarzania deklaracji (nr legitymacji PZF, nr karty PZF, fotografia, data ostatniej wpłaty składki członkowskiej, wysokość wpłaty), dane pozyskane w wyniku wywiadu bezpośredniego oraz aktywności członków (działalność związkowa, działalność wystawiennicza, działalność publikacyjna, działalność badawcza) oraz dane dokumentujące osiągnięcia i wyróżnienia (dane o otrzymanych wyróżnieniach statutowych na podstawie uchwał odpowiednich ciał statutowych związku oraz dane o otrzymanych wyróżnieniach poza statutowych na podstawie decyzji dysponenta wyróżnienia),
B. powstałe w czasie rejestrowania się na stronie i dotyczące tylko członków i-KF (imię i nazwisko, nazwa użytkownika tj. login, adres poczty e-mail, data rejestracji, data ostatniego logowania i w określonych sytuacjach adres IP).

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora:
Administrator realizuje prawnie uzasadnione interesy przetwarzając Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt. 2.

4. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:
1) osoby upoważnione przez Administratora, w szczególności Zarząd Internetowego Koła Filatelistów.
2) podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych i osoby upoważnione przez te podmioty.
3) podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa materiałow przeznaczonych dla członków oraz wydawnictw związkowych.
4) odpowiednim organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa.
5) członkom i-KF w celu zapewnianie możliwości realizacji zadań statutowych i wzajemnej komunikacji.

5. Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Administrator nie zamierza przekazywać́ danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane:
Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Później dane są przechowywane, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują̨ ich przechowanie lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu administrowania danymi. Dane wyszczególnione w punkcie 2 lit. A są przechowywane w plikach szyfrowanych, dane wyszczególnione w punkcie 2 lit B oraz książka adresowa członków i-KFu, kronika, wykaz osiągnięć i biogramy są zgromadzone na serwerze na którym posadowiona jest strona www.i-kf.pl i są chronione przez rozwiązania systemowe właściwe dla systemu operacyjnego.

7. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
1) prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
4) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
6) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
8) prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do uzyskania członkostwa w Polskim Związku Filatelistów oraz realizacji/kontynuacji członkostwa w Internetowym Kole Filatelistów, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji/kontynuacji członkostwa.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się̨ wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą̨, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę̨, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą̨:
Administrator nie podejmuje takich zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.

10. Inne ujawniane informacje:

Pliki cookies
Podczas wizyt na stronie www.i-kf.pl, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

Witryna internetowa www.i-kf.pl korzysta z Google Analytics
Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (Google). Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Zarząd Internetowego Koła Filatelistów
Gdańsk, 30.05-11.06.2018 r.