100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 roku to okazja do zaprezentowania najcenniejszych polskich walorów filatelistycznych jakie zachowały się począwszy od czasów ostatnich królów polskich, przez okres Księstwa Warszawskiego, Królestwo Polskie, niespokojne czasy wywalczania niepodległości w drugiej dekadzie XX wieku, czasy II Rzeczypospolitej, okupację i walkę na emigracji następnie początkowy okres funkcjonowania Poczty po 1944 roku oraz lata późniejsze. Na początku zależy nam aby skoncentrować się na początkach polskiej państwowości po 123-letnim okresie zaborów.
Rarytasem filatelistycznym mogą być zarówno walory o wysokiej wartości materialnej, jak i takie, które charakteryzują się cechą rzadkości, choć nie zawsze zostały one cenowo docenione.
Galeria powstaje w oparciu o materiały udostępnione nam przez filatelistów. Subiektywna ocena właścicieli walorów jest społecznie weryfikowana przez ekspertów będących członkami i-KF oraz inicjatorów Galerii przed umieszczeniem ich w Galerii.
Walory zamieszczane w Galerii są autentyczne, co potwierdzają wystawione dla nich stosowne certyfikaty, czy stempelki gwarancyjne znanych ekspertów. Walory, które nie posiadają stosownych certyfikatów, czy gwarancji autentyczności są prezentowane w Galerii tylko wówczas, gdy pochodzą ze znanych eksponatów filatelistycznych.

15. sierpnia, inaugurujemy Galerię Polskich Klejnotów Filatelistycznych. Dzień inauguracji nie jest przypadkowy. Nawiązuje on do historycznego przełamania przez oddziały polskie bolszewickiego natarcia na Warszawę w 1920 roku w czasie tzw bitwy warszawskiej (13-25.08.1920), która zdaniem historyków jest 18. najbardziej przełomową bitwą w historii świata.

Walory w Galerii są prezentowane z podziałem na: znaczki pocztowe, całostki i całości. W każdej z tych kategorii walory są ułożone na osi czasu. Oznacza to, że walory o najwcześniejszej dacie emisji lub obiegu pocztowym zawsze znajdować się będą na górze a te później wprowadzone do obiegu poniżej. Tym samym każda kolejna aktualizacja Galerii będzie powodować zmianę porządku prezentowania walorów. W tym celu, aby użytkownik, który systematycznie nas odwiedza łatwo mógł zidentyfikować walory dodane w najnowszej aktualizacji postanowiliśmy oznaczać je ikonką . Jednocześnie każdy walor może zostać powiększony. W tym celu wystarczy kliknąć na walor po najechaniu nań kursorem.

Galerię będziemy systematycznie aktualizować, chcemy aby miało to miejsce nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. Zapraszamy do odwiedzania oraz do udziału w jej współtworzeniu.

* * *

The 100th anniversary of Poland's independence in November 1918 is an opportunity to present Poland's most valuable philatelic items which have been preserved since the times of the last Polish kings, through the period of the Duchy of Warsaw, the Kingdom of Poland, the restless times of winning independence in the second decade of the 20th century, the times of the Second Republic of Poland, occupation and struggle in exile then the initial period of functioning of the Post Office after 1944 and later years.
When starting the presentation of the Gallery we want to focus on the beginnings of Polish statehood after 123 years of partitioning.
The philatelic rarity can be both items of high material value and those that are characterised by rarity, although they have not always been appreciated in terms of price.
The Gallery is created on the basis of materials made available to us by philatelists. The subjective assessment of the owners of the shared philatelic items made available is verified voluntarily by the experts who are members of i-KF and the initiators of the Gallery before they are placed in the Gallery.

We are inaugurating The Gallery of Polish Philatelic Jewels on August 15th. The inauguration day is not a coincidence. It refers to the historical breakthrough of the Bolshevik invasion of Warsaw in 1920 by Polish troops during the so-called Warsaw battle (13-25.08.1920), which, according to historians, is the 18th most groundbreaking battle in the history of the world. 

Items in the Gallery are presented with a division into: Postage Stamps, Postal Stationary and Entire. In each of these categories, the items are arranged on the axis of time. This means that the items with the earliest date of issue or postal circulation will always be at the top and those with the later introduction to circulation below. Thus, each subsequent update of the Gallery will cause a change in the order in which the items are presented. To this end, so that the user who regularly visits us can easily identify the values added in the latest update, we have decided to mark them with the icon. At the same time, each item can be magnified. To do this, simply click on the value after moving the cursor over it.

We will regularly update the Gallery, we want it to take place at least twice a month. We invite you to visit us and to participate in its creation.