Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Polskie klejnoty filatelistyczne - całostki pocztowe

 

Królestwo Polskie. Całostka Królestwa Polskiego o nominale 10 kop (Fi Ck 5) wprowadzona do obiegu 1.01.1860r do korespondencji na terenie K.P., do Rosji imperialnej i Księstwa Finlandii użyta na przesyłce 3-łutowej poprzez dodanie parki pierwszego znaczka polskiego. Wysłana została 5 stycznia 1865r (wg kalendarza juliańskiego) z Warszawy do Orenburga w Rosji. Znak opłaty na całostce oraz parkę znaczków unieważniono kasownikiem Pocztamtu Warszawskiego Typu III (jedynka w czterech kwadratach z ozdobną stopką). U góry widoczny ręczny dopisek „3 ł” (łuty). Znane są tylko dwie takie całostki z uzupełniającą frankaturą z polską jedynką. Walor ten był w największych kolekcjach Królestwa Polskiego (A.Fabergé, Z.Mikulski) i należy z pewnością do największych klejnotów Filatelistyki Polskiej. Obecnie znajduje się w kolekcji Królestwa Polskiego Bogdana Pelca.

10 kop. stationery of the Kingdom of Poland introduced to circulation on 1.01.1860 for correspondence on the territory of K.P., imperial Russia and the Grand Dutchy of Finland, used as a 3 lot letter by uprating with a pair of Poland #1 stamps. It was sent on 5th January 1865r (Julian calendar) from Warsaw to Orenburg in Russia. The stationery and the pair of stamps were canceled by a Type III Warsaw Post Office postmark (“number one with a decorative foot in four squares”). At the top there is a handwritten note "3 ł" (3 lots). There are only two stationeries uprated with Poland #1 known. This item was previously in the biggest collections of the Kingdom of Poland (A.Fabergé, Z.Mikulski) and is certainly one of the biggest gems of Polish Philately. Nowadays in the collection of the Kingdom of Poland by Bogdan Pelc.


Łęczyca. Niemiecka kartka pocztowa wysłana 11 listopada 1918 r. do Warszawy. Opłata znaczkami niemieckimi wg niemieckiej taryfy pocztowej w wys. 10 fen.

German postcard sent on November 11, 1918 from Łęczyca do Warsaw. The postage fee paid for with German postmarks according to German postal tariff.


Ostrołęka. Ocenzurowana w Warszawie była niemiecka kartka pocztowa z lokalnym nadrukiem „Poczta/Polska” wysłana z Ostrołęki do Kirsanowa (gub. Tambowska) 24.11.1918 r. Z powodu działań wojennych przesyłka zatrzymana przez pocztę, co potwierdza ręczna adnotacja w kolorze czerwonym „z braku komunikacji na przechowanie”. Porto w wys. 25 fen opłacone lokalnie przedrukowanymi znaczkami o nominale 5 i 2½. Przesyłka z Ostrołęki znana w 1 egzemplarzu.

Censored in Warsaw former German post card locally overprinted “Poczta/Polska” sent from Ostrołęka to Kirsanow (gub. Tamborsk) on 24.11.1918. Due to military activity consignment was stopped by the Post what confirmed manually written note z braku komunikacji na przechowanie” in red colour. Fee paid for with German postage stamps value of 5 and fen locally overprinted. Consignment from Ostrołęka is known only in 1 copy.


Poddębice. Poniemiecka kartka pocztowa o wartości 7 ½ fen z dodatkowym znaczkiem wydania GGW za 7,5 fen została unarodowiona lokalnie wykonanym nadrukiem „POLSKA POCZTA” barwy czarnej (Poddębice Cp 1). Opłatę unieważniono miejscownikiem „Poddembice” barwy czarnej. Datę nadania 18.XII.1918 wpisano ręcznie czarnym atramentem. Kartkę adresowano do odbiorcy w Łodzi, gdzie dotarła ona 29.12.18, co potwierdza stempel odbiorczy. Karty lokalnego nadkładu z Poddębic należą do bardzo rzadkich.

Post-German post card value of 7 ½ fen with additional postage stamp of former GGW issue of this same value overprinted “POCZTA POLSKA” of black colour by the local post office in Poddębice (Poddębice Cp 1) was sent on 18.XII.1918 to addressee in Łódź. The fee was cancelled by the Polish postmark “Poddembice” of black colour. The date of posting was written manually in black ink. Delivery to destination’s place is confirmed on 29.12.18 by appropriate date stamp. Consignments from Poddębice are known only in few copies.

Koło. Ocenzurowana w Warszawie była niemiecka kartka pocztowa z polskim lokalnym nadrukiem wykonanym w Kole, wysłana 22.12.1918 r. do Kijowa. Z powodu działań wojennych cofnięta do Warszawy. Adnotacje urzędowe: „SERVICE SUSPENDEND” (usługa zawieszona) oraz „Zurück” (z powrotem). Przesyłka z Koła znana w 1 egzemplarzu.

Censored in Warsaw former German post card with overprint locally made in Koło sent to Kyev on 22.12.1918. Due to military activity returned to Warsaw. This fact is confirmed by official notes “SERVICE SUSPENDEND” and “Zurück”. Consignment from Koło is known only in 1 copy.


Aleksandrów Kujawski. Kartka pocztowa byłego GGW z lokalnym nadrukiem AleksandrowaPoczta/Polskawysłana 28.12.1918 do Żabikowa pow. Kutnowski gmina Żychlin. Jest to jedyna znana, nienotowana dotychczas w katalogach całostka z Aleksandrowa.

Post card of former GGW with local overprint „Poczta/Polska” made in Aleksandrów sent on 28.12.1918 to Żabikowo, district of Kutno, municipality of Żychlin. It is uniqe, hitherto unlisted in catalogue local postal stationary from Aleksandrów.

Bielsko. Całostka wydania lokalnego z Bielska Cp2. Lokalny nadruk (grudzień 1918) stempelkiem gumowanym dwuwierszowym „Poczta/Polska” barwy jasnofioletowej na karcie okupacji austro-węgierskiej Cp 3 z nadrukiem „krakowskim” Cp 19. Kartki z Bielska należą do bardzo rzadkich.

Postal stationary of local issued from Bielsko, Cp2 according to Fischer catalogue. Local overprint was made in Dec. 1918 by means of 2-line rubber hand-stamp “Poczta/Polska” of light purple colour on post card of Austro-Hungarian occupation Cp3 with Cracow issue overprint Cp 19. Post cards from Bielsko are very rare.
Wydanie prowizoryczne "lubelskie" dla terenów byłej okupacji austriacko-węgierskiej. Kartka Cp 5 o nominale 25 hal z tzw. wydania „lubelskiego” z 23.12.1918 dla terenów byłej okupacji austro-węgierskiej, wykonana z poaustriackiego formularza kartkowego poczty polowej z podwójnym nadrukiem znaku opłaty.

Provisional so called “Lublin” edition for the territory of former Austro-Hungarian occupation. Post card Cp 5 value of 25 hal so called “Lublin” edition of 23.12.1918 for the territory of former Austro-Hungarian occupation made of post-Austrian field post card form with double overprinted postage stamp.

Wydanie prowizoryczne "lubelskie" dla terenów byłej okupacji austriacko-węgierskiej. Kartka Cp 5 o nominale 25 hal z tzw. wydania „lubelskiego” z 23.12.1918 dla terenów byłej okupacji austro-węgierskiej, wykonana z poaustriackiego formularza kartkowego poczty polowej. Jest to próba P2 tej kartki z podwójnymi belkami zasłaniającymi napisy niemieckojęzyczne oraz z brakiem ramek wokół znaku opłaty. Została ona opisana przez Puchałę (Prz. Fil. 2011). Przedstawiana w GALERII kartka została wysłana z Lublina 8.I.1919 roku do Pragi zgodnie z przejściowo obowiązującą, podwyższoną w koronach taryfą pocztową. Kartka ta, jako próba, znana jest w zaledwie kilku egzemplarzach.

Provisional so called “Lublin” edition for the territory of former Austro-Hungarian occupation. Post card Cp 5 value of 25 hal so called “Lublin” edition of 23.12.1918 for the territory of former Austro-Hungarian occupation made of post-Austrian field post card form. Shown item is the proof P2 of this post card with double beams covering the German subtitles and no frames around the value mark. This proof was first described by Puchała (Prz. Fil. 2011). Shown in the Gallery post card was sent on 8.01.1919 from Lublin to Prague according to temporary valid, increased postal tariff in Kr. This post card, in form of proof, is known only in few copies.
Kartka Cp K I z tzw. wydania „krakowskiego” z stycznia-lutego 1919 roku dla terenów byłej okupacji austro-węgierskiej, wykonana z poaustriackiego kartkowego formularza poczty polowej z naklejonymi jeszcze w czasie działania poczty austriackiej znaczkami 2, 3 oraz 5 hal poprzez nadruk typu 23 charakterystyczny dla całostek „krakowskich”. Prawidłowo opisana przez Pelczara (Prz. Fil. 2002, 2003), nieprawidłowo katalogowana przez Fischera. Jest to najrzadsza kartka „krakowska” znana dotychczas w jedynym egzemplarzu bez użycia w obiegu pocztowym.

Postcard Cp K I from the so-called "Cracow edition" of Jan.-Feb. 1919 for the territories of the former Austro-Hungarian occupation, made of a post-Austrian field post form with postage stamps value of 2, 3 and 5 hal. sticked while the Austrian post office was operating. After regaining independence, it was overprinted in type 23, characteristic for "Cracow edition” postcards. Properly described by Pelczar (Przeg. Filat. 2002, 2003), incorrectly catalogued by Fischer. It is the rarest "Cracow edition" card known so-far in the only copy without any postal use.
Jedyna znana przesyłka z utworzonego w Czarnym Ostrowie Polskiego Urzędu Pocztowego wysłana 26 czerwca 1920 r. do Lwowa. Czarny Ostrów od 17 stycznia 1920 r. znalazł się pod Zarządem Cywilnym Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego. Wojsko Polskie opuściło Czarny Ostrów 8 lipca 1920 r a po wytyczeniu granicy wschodniej miejscowość znalazła się w granicach Rosji Sowieckiej (Ukraina) (z kolekcji A. Kłosińskiego).

The only known postal shipment (the postcard in this case) from the Polish Post Office established in Czarny Ostrow, sent to Lviv on 26 June 1920. From 17 January 1920, Czarny Ostrów was under the Civil Administration of the Volhynia Lands and the Podolski Front. The Polish Army left Czarny Ostrów on 8 July 1920 and after the demarcation of the eastern border the village stayed within the borders of Soviet Russia (Ukraine) (from the collection of A. Kłosiński).

1922. Górny Śląsk. PRÓBY NADRUKÓW dla pokwitowań telegraficznych Ct dedykowanych dla Polskiego Górnego Śląska. Podczas organizowania usług pocztowych na Polskim Górnym Śląsku w 1922 roku potrzebne były między innymi POKWITOWANIA za nadany telegram z nominałami dostosowanymi do lokalnie obowiązującej waluty. Zdecydowano się wykonać prowizoryczne nadruki nowej wartości nominalnej na polskich Ct 10a, 11 i 13. W tym celu przygotowano kauczukowe pieczątki i wykonano na arkuszach jakiejś formularzowej książki niemieckiej trzy strony PRÓB tych pieczątek, dotychczas znane tylko w jednym egzemplarzu. Na arkuszach umieszczono 27 PRÓB pojedynczych, jako 17 różnych typów: P1 dla Ct 16 (4 typy), P2 dla Ct 17 (7 typów), P3 niewykorzystane 5 mk (3 typy) oraz P4 dla Ct 18 (3 typy).
[Berbeka J., „P.F.” 7/2004 str. 8-14 oraz Pelczar P., „P.F.” 2015 str. 305-310 i 315-320].

1922. Upper Silesia. Proofs of overprints for telegraphic receipts (Ct) dedicated to the Polish Upper Silesia. During the organization of postal services in the Polish part of Upper Silesia in 1922, among other things, there was a need to prepare receipts for the telegram sent with the denominations adjusted to the local currency. It was decided to make provisional overprints of the new nominal value on Polish Ct 10a, 11 and 13. For this purpose, rubber stamps were produced and three pages of proofs of these stamps, so far known only in these copies, were made on the sheets of some random German form book. The shown sheets contain 27 single samples as 17 different types: P1 for Ct 16 (4 types), P2 for Ct 17 (7 types), P3 unused 5 mk (3 types) and P4 for Ct 18 (3 types)..
[Berbeka J., „P.F.” 7/2004 str. 8-14 oraz Pelczar P., „P.F.” 2015 str. 305-310 i 315-320].


Kartka Cp 50 z Sienkiewiczem na znaku opłaty z nakładu Ia z sygnaturą VIII-1931 z ilustracją 28a podpisaną błędnie „CZARNKOWA”, zamiast prawidłowego „CZARNOHORA” (Pelczar, Przeg. Filat., 2007). Cały nakład kartek z błędem zniszczono, a około 100 sztuk przekazano do Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Po zawierusze wojennej i później pewna ilość tych kartek „zaginęła" i w posiadaniu Muzeum pozostały (?) nieliczne. Na światowym rynku filatelistycznym przez kilkadziesiąt lat pojawiło się tylko kilka egzemplarzy. Po zniszczeniu kartek z błędem Poczta uzupełniła serię ilustracji, drukując w nakładzie Ib z antydatowaną sygnaturą VII-1931 nowe kartki z il. 28b z podpisem „CZARNOHORA”.

Postcard Cp 50 with Sienkiewicz on postage fee of the Ia circulation with the marker VIII-1931 and with the illustration 28a signed incorrectly "CZARNKOWA" instead of the correct "CZARNOHORA" (Pelczar, Przeg. Filat. , 2007). The entire stock of these incorrectly printed cards was destroyed, and about 100 of them were handed over to the Post Office and Telecommunications Museum. A certain number of postcards “disappeared” during the II world war and later years, and the Museum has only a few copies in its possession. Singular copies have appeared on the world philatelic market for several decades (2-4 pieces).


Jesteś tutaj: START | GALERIA | Polskie klejnoty filatelistyczne | Okres znaczkowy | GALERIA PKF | Polskie klejnoty filatelistyczne - całostki pocztowe