Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Internetowe Koło Filatelistów - o nas

Internetowe Koło Filatelistów afiliowane przy Okręgu Pomorskim PZF (z racji wymagań statutowych i wygody współpracy) jest jedynym ponadregionalnym kołem Związku.

Jesteśmy grupą miłośników filatelistyki w różnych jej odcieniach i skali zaawansowania. Nasze internetowe Koło jest szansą dla przynależności do Polskiego Związku Filatelistów z dowolnej lokalizacji na świecie. Działamy w strukturze rozproszonej, którą z racji zmniejszania się zainteresowania naszym hobby, staje się powoli populacja filatelistów. Funkcjonujemy na zasadzie dobrowolności, każdy z nas daje od siebie tyle, ile może, ile chce i w ten sposób kreujemy obszar dla wspólnej satysfakcji. Jak wszędzie mamy w naszym gronie grupę zapaleńców, którzy są liderami działalności, tych którzy angażują się w tą działalność od czasu do czasu, oraz tych, którym wystarcza odbiór limitowanych walorów, lub tylko świadomość bycia we wspólnocie zorganizowanej.

Główne cele jakie sobie założyliśmy, to szeroko rozumiana edukacja filatelistyczna. Na naszej stronie internetowej publikujemy artykuły własne oraz zaprzyjaźnionych autorów. Digitalizujemy i udostępniamy całkowicie bezpłatnie, wszystkim bez wyjątku, wydawnictwa filatelistyczne, dla których otrzymaliśmy na to zgodę od ich właścicieli prawnych. We własnym gronie wymieniamy się materiałami filatelistycznymi w ramach koleżeńskiej współpracy.

Jako ponadregionalne koło skupiamy filatelistów, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą należeć do jakiegokolwiek koła stacjonarnego PZF. Nasza strona internetowa (www.i-kf.pl) jest podstawowym przejawem działalności Koła, które poprzez nią skupia się na propagowaniu filatelistyki na różnym poziomie zaawansowania, tj. zaczynając od zagadnień dedykowanych  osobom rozpoczynającym swoją przygodę z filatelistyką, a kończąc na zaawansowanych kwestiach, typowych dla filatelistyki kwalifikowanej. Jednym z podstawowych przejawów naszego funkcjonowania jest publikowanie na własnej stronie internetowej tekstów nadesłanych propagujących filatelistykę, popularnych oraz badawczych. i-KF publikuje materiały dotyczące filatelistyki w formie przesłanej przez Autora zakładając, że tekst został przygotowany bez naruszeń praw osób trzecich, a w szczególności nie zawiera zaczerpnięć z ukryciem źródła, bez podobieństw dających podstawy posądzenia o plagiat, z zachowaniem obowiązku cytowania wszystkich materiałów źródłowych, z których się korzystało przy tworzeniu tekstu, czy to przywołując opinie, wyniki, czy też grafiki. W przypadku korzystania ze źródeł internetowych, konieczne jest podanie źródła oraz daty pobrania. W przypadku stwierdzenia, że przesłany artykuł nie spełnia tych wymogów, Redakcja strony internetowej i-KF ma prawo odmówić opublikowania tekstu lub wstrzymać jego publikację do czasu usunięcia wyżej wymienionych wad. Redakcja może ponadto odmówić opublikowania tekstów mogących narazić osoby trzecie na utratę dobrego imienia lub zaufania.

Nasze koło jest szansą na realizację pomysłów w gronie ludzi o podobnych zainteresowaniach. Daje możliwość pogłębiania znajomości tematu przy pomocy bardziej doświadczonych kolegów. Nic samo nie przyjdzie, wszystko zależy od własnej inwencji i aktywności. Jesteśmy otwarci na nowych członków, na nowych współpracowników, bo rąk do pracy nigdy za dużo. Zapraszamy.

*   *   *

Internet Philatelist Club affiliated with the Polish Philatelists Union in Pomeranian region (due to statutory requirements) is the only inter regional club of the Union.

We are philately aficionados and we differ when it comes to our areas of expertise. Our online Club offers the opportunity to belong to the Polish Philatelists Union from any place in the world. We are scattered all over the world as philately has been losing its popularity over the recent decades. Everyone’s involvement is voluntary – each member contributes only as much as they can and want. As in each club, there are some zealots among us and they are our leaders. There are also members who get involved from time to time, and there are also those who feel that just being a member of our organisation gives them satisfaction.

Our main goal is educating others about philately. On our website we publish articles written by us or contributing authors. As long as we get author’s approval we digitalise and publish all philatelic papers for free for anyone who might be interested in consulting them. We exchange philatelic publications among each other based on collegial cooperation.

We are a supraregional club of philatelists who, for various reasons, cannot or do not want to belong to any PZF stationary club. Our website (www.i-kf.pl) represents Club's main activity and focuses on the promotion of philately at various levels; from beginner up to advanced issues typical of highly qualified philately. One of the main functions of our Club is publishing texts promoting philately, both popular and research-oriented. We publish materials in the form sent by the author, assuming that the text was prepared without infringing the rights of third parties and that it does not contain excerpts with the hiding of the source nor similarities giving rise to the accusation of plagiarism. The Author is obliged to cite all source materials that were used to create the text, either by offering opinions, results or graphics. When using Internet sources, it is necessary to provide the exact source and the date of download. If it is determined that the article submitted does not meet these requirements, the editors of the i-KF website have the right to refuse to publish the text or suspend its publication until the abovementioned defects have been removed. The editors may also refuse to publish texts that could expose third parties to loss of good name or trust.

Our club gives people who share similar passion the possibility to pursue their dreams. It lets everyone deepen their philatelic horizons with help of more experienced colleagues. As they say: “No pain, no gain”. It’s true also when it comes to philately. One needs a lot of inner drive and motivation to achieve great things in philately. We’re open to new joiners, colleagues, because there’s a lot that can be done to educate others. Feel more than welcome to contact us.

Jesteś tutaj: START | O NAS